30 agosto – Freestyle femenino Spain Kiteboarding League

Spain kiteboarding league. Freestyle femenino 30 agosto 2019.